Nieuw artikel: Een experiment om de effecten van geluid op de tijdsbesteding van vissen te testen

We hebben recent een nieuw conferentie artikel gepubliceerd ‘Exploring effects of sound on the time budget of fishes: An experimental approach with captive cod‘ en het is vrij toegankelijk (PDF)! Het onderzoek is onderdeel van het PCAD4Cod project en uitgevoerd door Daniël A. Wille, Hans Slabbekoorn en ondergetekende.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van menselijk geluid op vissen. Uiteindelijk willen we hiermee inzicht krijgen in de effecten op fitness (voorplantingssucces, en daarmee ook overlevingskans) van individuele vissen en populaties. Onderzoek met behulp van modellen heeft laten zien dat veranderingen in energieverbruik en -opname de grootste kans hebben om te leiden tot veranderingen op populatieniveau. Het is dus belangrijk om de effecten van geluid op de tijds- en energiebudgetten van vissen te onderzoeken.

Idealiter wordt dit in ‘het veld’ (de zee) onderzocht. Het is echter moeilijk om in het wild levende vissen in hoge resolutie te volgen. Daarom hebben we een pilot onderzoek in een bassin uitgevoerd. We hebben 3 keer een paar kabeljauwen gefilmd gedurende 7 uur per dag, gedurende 6 dagen achter elkaar. We hebben de kabeljauwen 3 opvolgende dagen blootgesteld aan het geluid van seismisch onderzoek en 3 opvolgende dagen aan een stille controle. Elke ochtend hebben we levende krabbetjes losgelaten in het bassin zodat de kabeljauwen natuurlijk foerageergedrag konden vertonen; ze zochten onder de oesters naar de krabben.

Elke dag van het experiment resulteerde in 7 uur aan videomateriaal per camera. Dit hebben we gebruikt om elke 5 minuten een clip van 20 seconden te maken (zie voorbeeldvideo’s hieronder). Voor elke clip scoorden we het gedrag van beide individuen (foerageren, zwemmen of niet bewegen). Op deze manier kregen we inzicht in de tijdsbesteding van kabeljauw zonder en met geluidsblootstelling. Met behulp van gegevens over het energieverbruik en de energieopname tijdens deze gedragingen kunnen tijdsbudgetten vertaald worden naar de energiebudgetten zonder en tijdens geluidsblootstelling.

Het uiteindelijke experimentele bassin.